Yankee go home. 인자고마해라 마이무다 아이가..

집에가라
2019-04-09 13:13
조회수 258

 

Yankee go home 


글쓴이 :      GM넘들성과급잔…                     날짜 : 2019-04-08 (월) 17:36         조회 : 267                                             

우리가 뭘 잘못한겨.....알수가 없네

조합원들의 잘못이라면 

 

회사선택을 잘못한 죄 라면 죄..

 

1 0